Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วิธีการสอน และหลักสูตร

วิธีการสอนของโรงเรียนนาฏศิลป์แสงดาวมีรูปแบบและเทคนิคการเต้นที่หลากหลาย ภายใต้การอำนวยการของ คุณสบหทัย กันทาธรรม และผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ คุณเกล็น แวน เดอร์ ฮอฟ
โดยที่ผู้บริหารทั้งสองท่านมีความชำนาญทางด้านนาฏศิลป์สากลเป็นอย่างดี จากการที่ทั้งสองได้ศึกษาด้านนาฏศิลป์สากลในสถาบันที่ได้รับการรับรองและมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ และ มีประสบการณ์การแสดงกับคณะบัลเล่ต์ที่มีชื่อเสียงระดับสากลมาเป็นเวลานานหลายปี

โรงเรียนนาฏศิลป์แสงดาวนั้นมีระบบการเรียนการสอนหลายหลักสูตรด้วยกัน เช่น หลักสูตรของสถาบัน Royal Academy of Dance (RAD England) ของประเทศอังกฤษที่มีชื่อเสียง หลักสูตรของสถาบัน Commonwealth Society of Teachers of Dancing (CSTD Australia ) ของประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งหลักสูตร ของโรงเรียนนาฏศิลป์แสงดาวเอง ทั้งนี้คุณครูผู้ทรงคุณวุฒิ ของโรงเรียนทุกคนได้ผ่านการอบรมในโปรแกรมพัฒนาการต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้มีความรู้ และประสบการณ์จริงที่ทันสมัยและก้าวหน้าเท่าเทียมมาตรฐานระดับสากล

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเต้นบัลเล่ต์ แจ๊ส การเต้นร่วมสมัย (Contemporary Dance) การเต้นแบบสร้างสรรค์ (Creative Dance) การเต้นฮิป-ฮ็อป ชั้นเรียนสำหรับผู้ใหญ่ หรือเรียนตัวต่อตัว คุณครูผู้สอนของเราทุกคนจะมุ่งเน้นคุณภาพด้านการเต้น ให้คำแนะนำ และดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด

ระบบการสอนในขั้นพื้นฐาน จะมุ่งเน้นถึงความต้องการของเด็ก และความสามารถของนักเรียนแต่ละคน เพื่อที่จะสอนการเต้นแบบองค์รวม อันจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆรู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนาน และได้เรียนรู้ท่าพื้นฐานเพื่อที่จะได้พัฒนาตนเองสำหรับการเรียนในขั้นที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะให้เด็กๆได้พัฒนาทั้งการเต้น และการแสดง ในหลายรูปแบบด้วยกัน และ พร้อมที่จะสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงบนเวที โดยมีการจัดการแสดงทุกปี

เนื่องจากการเต้นและดนตรีผสมผสานกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้นทางโรงเรียนนาฏศิลป์แสงดาวจึงได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับนักดนตรี ผู้ซึ่งมีความชำนาญในการบรรเลงประกอบการเต้นในหลักสูตรเราใช้ดนตรีสดเพื่อจะได้พัฒนาทักษะทางดนตรีในการประกอบการเต้น

เราสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้สอบเลื่อนชั้นเรียน และรับการประเมินผลในแต่ละปี